Registerbeskrivelse

1. Registeransvarlig

Draivi Media Oy, FO-nummer 2464551-6, PB 215, FI-00101 Helsingfors

2. Ansvarlig for registreringssaker

Oula Lehtinen
E-post: no@top5credits.com
Adresse: Draivi Media Oy, PB 215, 00101 Helsingfors, Finland

3. Registerets navn

Top5Credits kund- och marknadsföringsregister.

4. Formålet med behandlingen av personopplysninger (registerets bruksområde)

Registeret brukes etter kundens samtykke og som følge av en tjenesteforespørsel fra kundens side, til identifisering av kunden og innlogging i nettjenesten Top5Credits. I denne nettjenesten kan kunden ta imot sparetips, tilbud og konkurransser fra Top5Credits sin samarbeidspartner. Registeret brukes også til å håndtere ansvar vedrørende lagring, rapportering og forespørsler basert på lovverk og bestemmelser, samt retningslinjer fra myndighetene.

Personopplysningene i registeret kan også brukes til direkte markedsføring for å markedsføre registeransvarliges tjenester innenfor rammene som loven tillater.

Personopplysningene i registeret brukes også til å håndtere Top5Credits sin kundetjeneste og kunderelasjoner, for å administrere og håndtere eventuelle reklamasjoner samt til interne markedsførings- og kundeanalyser. Personopplysningene i registeret kan også brukes til å tilpasse våre elektroniske tjenester til brukeren på våre ulike nettsteder (f.eks. www.top5credits .com/no).

Personopplysningene i registeret kan også brukes til å videreutvikle Draivi Media Oy sin egen virksomhet.

Hvis du ikke gir oss opplysningene som angis som obligatoriske, er det ikke sikkert at Top5Credits kan levere tjenestene sine til deg.

Noen av Top5Credits sine tjenester kan være forbundet med spesielle vilkår for behandling av personopplysninger. Brukeren informeres om disse, og vi ber brukeren om godkjenning i forbindelse med at vedkommende benytter seg av tjenestene.

5. Datainnhold i registeret

Registeret inneholder opplysninger om de som søker på produkter og kunder, samt målgrupper for markedsføring i henhold til følgende gruppering:

5.1 Opplysninger om brukeren som person

 • For- og etternavn
 • Adresseopplysninger
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Nasjonalitet
 • Sivilstatus
 • Opplysninger om husstanden
 • Opplysninger om inntekter og utgifter
 • Informasjon om ansettelsesforhold
 • Nekt eller samtykke til direkte markedsføring
 • Tilbakemeldinger og reklamasjoner fra kunden
 • IP-adressen til enheten som kunden bruker samt informasjonskapsler
 • Ytterligere opplysninger som kunden selv har gitt og som er viktige med tanke på registeransvarliges tjenester

5.2 Opplysninger om personen som direkte og annen markedsføring rettes mot

 • For- og etternavn
 • Adresseopplysninger
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Nekt eller samtykke til direkte markedsføring

6. Registerets regelmessige datakilder

Opplysninger om hvor kundeforholdet oppsto og hvor lenge det har pågått samles i registeret. Personopplysninger samles inn:

 • gjennom å spørre den registrerte selv og når den registrerte bruker Draivi Media Oys nettsteder.

7. Overføring av opplysninger

Draivi Media Oy kan kun overføre opplysninger innenfor rammene i lovverket. Opplysningene som overføres er i hovedsak følgende personopplysninger:

På forespørsel fra myndighetene vil vi overføre alle opplysninger som etterspørres.

For ordens skyld presiserer vi at Draivi Media Oys ansatte og utenforstående personer som arbeider for selskapet har taushetsplikt når det gjelder alle opplysninger om kunder.

8. Overføring av opplysninger utenfor EØS

Draivi Media Oy overfører ikke personopplysninger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

9. Sikring av registeret

Ansatte i den registeransvarliges organisasjon gis opplæring i bruk av personregisteret, og tilgangen til personregisteret er begrenset til ansatte hos den registeransvarlige, som gjennom sitt arbeid har rett til tilgang til opplysningene i registeret. Dette gjelder både manuelt lagrede opplysninger og opplysninger i IT-systemer. Den registeransvarlige har innført adgangskontroll, lås og innbruddsalarm i sine lokaler. IT-systemene er beskyttet mot skadelige programmer ved hjelp av antivirusprogrammer, brannmurer, brukeradministrasjon og andre moderne metoder. Ansatte hos den registeransvarlige læres opp til å behandle personopplysninger på riktig måte. Den registeransvarlige har interne retningslinjer og bestemmelser angående riktig behandling av personopplysninger.

Underleverandører som behandler personopplysninger på oppdrag av den registreringsansvarlige, forpliktes gjennom en oppdragsavtale å beskytte personopplysningene på tilsvarende måte.

Opplysningene på nettstedet beskyttes med en SSL-kryptert forbindelse og kryptering ved overføring av opplysninger.

10. Den registrertes rett til å nekte behandling av personopplysninger

Den registrerte har rett til å nekte den registeransvarlige å behandle opplysninger om ham/henne til direkte reklame, fjernsalg og annen direkte markedsføring samt markedsundersøkelser og meningsmålinger.

11. Den registrertes rett til innsyn, korrigering av opplysninger og lagringstid for opplysningene

Den registrerte har rett til å kontrollere opplysningene om ham/henne som er registrert i personregisteret og få kopier av dem i henhold til lovverket.

Når kundeforholdet opphører, slettes kundens opplysninger umiddelbart dersom behandling av disse ikke lenger er nødvendig, og senest innen tidsfristen som angis av lovverket. Den registeransvarlige korrigerer, sletter eller kompletterer på eget initiativ eller på den registrertes forespørsel, personopplysninger i registeret som er feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller foreldede med tanke på formålet med behandlingen, på den måten som er fastsatt i lovverket.

Registrerte må ta kontakt med ansvarlig for registreringssaker for å be om innsyn i eller korrigering av opplysningene.