Å kalkulere dine levekostnader

Med levekostnader mener vi hvor mye penger du trenger for å overleve der du bor. Dette basert på alle dine nødvendige utgifter knyttet til bosted, mat, strøm, transport, og helsetjenester. Hvor høye dine kostnader er, avhenger av mange ulike faktorer. Dersom du eksempelvis har vurdert å flytte til et nytt sted og er nysgjerrig på hva det vil koste deg, kan du bruke kalkulatoren under for å sjekke prisen.

Du kan også benytte kalkulatoren for å regne ut forholdet mellom levestandard og lønnsnivå. Dersom forbruket ditt er høyere enn lønnsnivået, kan det være lurt å gjøre justeringer. Da bør du ta kontroll over egen privatøkonomi for å sikre din framtid. Vi har laget en oversikt som viser deg hvordan du kan gjøre det.

Nødvendige og ikke-nødvendig utgifter

Nødvendige utgifter er penger som går til basisbehov som bosted og mat. Nødvendige utgifter er de tingene du må ha og derfor ikke kan unngå å bruke penger på. Dette skiller seg fra de fleste utgifter knyttet til forbruk, da disse ofte karakteriseres som ting du ikke trenger, men har lyst til å kjøpe deg. Dette kan være utstyr til fritidsaktiviteter, underholdning og andre eventuelle forbruksartikler. Dette er ting du kan kjøpe deg dersom det er penger igjen etter at du har dekket de nødvendige utgiftene. Luksusvarer og reiser tilhører også denne kategorien. Det er vanlig at man bruker mer penger på slike unødige utgifter når økonomien generelt sett er stabil og god.

Konsumprisindeksen

I Norge måles utviklingen i levekostnadene gjennom konsumprisindeksen. Denne måles ved å se på prisnivået på de varene og tjenestene en husholdning bør ha dersom den skal kunne opprettholde levestandarden. Det finnes også internasjonale målinger og indekser som gjør det mulig å sammenligne levekostnadene ulike steder i verden. Her benyttes ofte tallet hundre som en representant for et nasjonalt gjennomsnitt. Dette gjør det svært enkelt å vurdere om ett eller flere områder innad i landet ligger over eller under det nasjonale gjennomsnittet.

Husholdninger med barn

Ingen husholdninger er like og ulike familiesammensetninger gjør at det er svært ulikt hvor store utgiftene er. En familie med barn har dermed mange flere utgifter totalt i husholdningen enn en familie bestående av et gift barnløst ektepar. Å ha barn fører med seg utgifter knyttet til eksempelvis barnehage og aktivitetsskole. Dersom du og din partner velger å være hjemmeværende en periode vil dette føre til mindre utgifter knyttet til barnepass, samtidig vil den samlede lønnsinntekten i husholdningen gå ned når dere er hjemme og ikke på jobb.  En stor utgiftspost for mange barnefamilier knyttes også til fritidsaktiviteter, noe som naturlig nok vil variere mellom ulike husholdninger.

Transport

En annen stor utgiftspost for en gjennomsnittlig norsk familie er transport. Dersom du bor utenfor byen med dårlig kollektivtilbud er tilgang på bil en nødvendighet. Med dagens drivstoffpriser og prisene for å kjøre gjennom diverse bomringer er bil en stor utgiftspost for mange. Det å eie en bil fører også med seg kostnader knyttet til vedlikehold, forsikring og avgifter. Pendler du til og fra jobb, vil det være mer økonomisk å kjøre sammen med andre. Da kan dere dele utgiftene og spare litt penger hver. Det er likevel svært mange som velger å kjøre alene til jobb og dersom dette er helt nødvendig for deg, vil en stor utgiftspost på ditt budsjett gå til nettopp bil.

Budsjett tips: Utgifter til transport bør ligge på 2-5% av inntekten din.

Sammenligning av levekostnader

Økonomer regner det som positivt for økonomien at folk kan flytte på seg og ta jobber der det er behov. Hvis du vurderer å flytte til et nytt sted kan det være en fordel å undersøke hva det vil koste deg. Hvis du har en god oversikt over hva lønnen din vil kunne dekke, blir det enklere for deg å vurdere om å flytte til en ny by lønner seg for deg. Får de for eksempel et jobbtilbud i en by der det er dyrere å bo, må du finne ut om lønnen din vil være god nok til å opprettholde samme levestandard. Hvis du ser at det ikke vil bli mulig, vil det påvirke kjøpekraften din. Det kan da være lurt å regne ut hva det vil koste deg å flytte og deretter vurdere om det er verdt det.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter

Slik kan du bruke en kalkulator for levekostnader

Å regne ut levekostnader kan enkelt gjøres med en kalkulator. Da trenger du å vite hvilken by du bor i nå, hvilken by du vurderer å flytte til, og hva du har i årsinntekt.

Kalkulatoren vil omgjøre informasjonen du legger ved til tall. Sammendraget kalkulatoren gir deg vil vise forholdet mellom levekostnadene i de to valgte byene. Forholdet sammenligner samtidig opp med det nasjonale gjennomsnittet.

Du kan klikke på boutgifter for å se hvor mye det koster for å kjøpe eller leie et bosted.

Variasjon i utgifter knyttet til bolig er også en faktor du bør tenke på. I noen byer, slik som Oslo, vil boligprisene generelt sett være høyere enn andre steder i landet. Samtidig er kollektivtilbudet bedre i Oslo, så det er ikke sikkert at å bo i Oslo krever at du har bil. På samme måte vil det å bosette seg utenfor Oslo være billigere, men føre til dårligere kollektivtilbud. Da må du bruke mer penger på å pendle til jobb enn det du hadde gjort i Oslo. Dette eksempelet understreker viktigheten av å tenke på helheten når du regner ut dine utgifter. For å gjøre det enda enklere har vi laget en begrepsliste med stikkord du bør ta med i beregningen.

Dette må du tenke på

Levestandard: Hvor mye penger du trenger for å opprettholde en god levestandard.

Nødvendige utgifter: Dette er nødvendige månedlige utgifter slik som husleie og strøm.

Boutgifter: Denne utgiftsposten kommer an på om du leier eller eier bolig. I tillegg til de månedlige utgiftene til leie eller avdrag på lån, kommer også eventuelle forsikringer.

Mat og dagligvarer: Det kan være dyrt å kjøpe nødvendige matvarer som egg og melk, og prisen på disse er viktig å være klar over.

Strøm o.l.: Utgifter knyttet til strøm, vann og avløp, og internett er også en stor del av budsjettet.

Transport: Enten du har en bil eller betaler månedskort for kollektivtransport, er transport en stor utgiftspost. Kostnader til parkering og bilforsikring er også noe det er lurt å tenke på.

Skatter: Skatter og avgifter må naturlig nok også med i beregningen.

Underholdning: Her kommer utgifter til å spise ute, billetter til å gå på museum, konserter og kino samt andre kulturopplevelser.
Du kan selv studere kategoriene kalkulatoren benytter seg av for å kalkulere dine levekostnader.

Boutgifter

Boutgifter er en stor utgiftspost. Her regnes husleie, avdrag på lån inkludert renter og gebyrer, i tillegg til forsikringer og andre relevante utgifter. Mange husholdninger bruker størsteparten av sin inntekt på boutgifter. De gjennomsnittlige utgiftene knyttet til bolig har en tendens til å gå oppover. Noen steder øker prisene på hus og husleie mer enn andre steder, og du kan bruke kalkulatoren til å sammenligne utviklingen i forskjellige deler av landet.

Budsjett tips: Det beste er om utgifter knyttet til bolig ligger på mellom 25-30% av nettoinntekten din.

Matvarer

En annen kategori innen levekostnader er matvarer. Dette inkluderer prisen på matvarer du kjøper i butikken. Matvarer er en nødvendig utgift, og en viktig post.

Budsjett tips: Matvarer bør ligge på mellom 10-15% av inntekten din.

Hvor mye vil du låne?

Dette er ikke en lånesøknad, vi samler informasjon for å presentere forskjellige alternativer der du kan søke om lån. Ønsker du ikke å registrere deg? Sjekk vår komplette sammenligning her.

Renteeksempel: 100 000 kr o/5 år, nom. rente 11,90%, eff. rente 13,70%, kostnad 35 858 kr. Totalt 135 858 kr.
Effektiv rente min 5,34% – max 991,00%. Nedbetalingstid min 1 mnd – max 30 år.