Rekisteriseloste

Henkilörekisteriseloste
Top5Credits asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispvm 25.04.2019. Viimeksi päivitetty 25.04.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Draivi Media Oy, Y-tunnus 2464551-6, PL 215, 00101 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Oula Lehtinen
Sähköposti: fi@top5credits.com
Osoite: PL 215, 00101 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Top5Credits asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella ja asiakkaan antaman palvelupyynnön vuoksi asiakkaan yksilöintiin ja tunnistamiseen Top5Credits verkkopalvelussa, jossa asiakas voi jättää hakemuksen ja vastaanottaa laina- ja muita rahoitusalan tuotteita koskevia tarjouksia Top5Credits yhteistyökumppaneilta. Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän palveluiden suoramarkkinointitarkoitukseen lain sallimissa rajoissa.

Rekisterin henkilötietoja käytetään myös Top5Credits asiakaspalvelun hoitamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä mahdollisten reklamointien hallinnointiin ja hoitamiseen sekä sisäisiin markkinointi- ja asiakasanalyyseihin ja markkinointitutkimuksiin.
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköisten palveluidemme muokkaamiseen käyttäjälle yksilöidyiksi eri sivustoillamme (kuten www.top5credits.com/fi ).
Rekisterin henkilötietoja voidaan käyttää myös Draivi Media Oy:n oman liiketoiminnan edelleen kehittämiseen. Jos et anna tietoja, jotka on merkitty pakollisiksi tietoja pyydettäessä, Top5Credits ei voi välttämättä toimittaa sinulle palveluita.
Jotkin Top5Credits palvelut voivat edellyttää erityisiä ehtoja henkilötietojen käsittelyyn. Niistä tiedotetaan käyttäjää ja hyväksyntää niihin pyydetään käyttäjältä sen yhteydessä, kun käyttäjä käyttää palveluita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot tuotteiden hakijoista ja asiakkaista ja markkinoinnin kohteista:

5.1 Hakijan henkilöön liittyvät tiedot

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Asumistiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Työsuhdetiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Asiakkaan antama palaute ja reklamaatiot
 • Asiakkaan käyttämän päätelaitteen IP-osoite sekä evästeet
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot koskien rekisterinpitäjän palvelujen kannalta olennaisia seikkoja

5.2 Suoramarkkinoinnin ja muun markkinoinnin kohteena olevaa henkilöä koskevat tiedot

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:
– Rekisteröidyltä itseltään tiedustelemalla ja rekisteröidyn käyttäessä Draivi Media Oy:n eri web-sivuja.

7. Tietojen luovutus

Draivi Media Oy voi luovuttaa tietoja vain lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Luovutettavia tietoja ovat enintään seuraavat henkilötiedot:
Viranomaisen tiedustelussa luovutetaan kaikki viranomaisen määräämät tiedot.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Draivi Media Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8. Tietojen siirtäminen ETA:n ulkopuolelle

Draivi Media Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes sähköisessä muodossa.

9. Rekisterin suojaus

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin että IT-järjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan, lukitukset ja murtohälytinjärjestelmät. IT-järjestelmät on suojattu haittaohjelmien torjuntaohjelmistolla, palomuuriohjelmistolla, käyttäjähallinnalla sekä muilla nykyaikaisilla keinoilla. Rekisterinpitäjän henkilöstöä koulutetaan käsittelemään henkilötietoja oikein. Rekisterinpitäjällä on voimassa olevat sisäiset politiikat ja määräykset koskien henkilötietojen oikeaa käsittelyä.
Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.
Verkkosivustossa tietoja suojataan salakirjoitetulla SSL-yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot lain tarkoittamalla tavalla.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta lain tarkoittamalla tavalla.
Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.