Velkajärjestely

Ylivoimaiselta tuntuva velkataakka voi olla suuri ahdistuksen aihe. Velkaa voi kerääntyä kenelle tahansa ja sen syyt voivat olla moninaiset. Odottamaton elämäntilanteen muutos, kuten työttömäksi jääminen tai vakava sairastuminen, voi ajaa kenet tahansa ilkeään velkakierteeseen.

Velkojen järjestelyyn on monia tapoja, joista viimeisin on niin sanottu velkajärjestely. Sen tarkoituksena on auttaa velkaantunutta osapuolta selviytymään velkataakasta ja auttaa palauttamaan henkilön taloudellinen tasapaino.

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestelyllä tarkoitetaan taloudellista järjestelyä, jonka tarkoituksena on auttaa velkaantunutta osapuolta (joko yksityishenkilöä tai yritystä) ratkaisemaan velan takaisinmaksu. Sen avulla velallinen voi neuvotella velkojensa kanssa uudet maksuehdot. Eri vaihtoehtoja ovat esimerkiksi velkasumman alentaminen tai velan lykkääminen.

Velkajärjestelyn päämääränä on auttaa velkaantunutta osapuolta selviytymään velkataakasta niin, että velallisen talous saadaan samalla vakaammaksi ja näin ollen, tuetaan kyseisen henkilön tai yrityksen taloudellista toipumista.

Velkajärjestely ei kuitenkaan ole ensimmäinen vaihtoehto velkojen selvittämiseen, vaan ennen velkajärjestelyn hakemista on velkaantuneen tullut selvittää kaikki muut mahdolliset keinot velkojensa takaisinmaksuun.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Ennen kuin yksityishenkilö voi hakea velkajärjestelyä, on kyseisen henkilön yleensä pitänyt yrittää maksaa velkansa ulosoton kautta. Järjestelyn hakeminen ei ole täysin yksipuolinen prosessi, vaan sen tekemiseen tarvitaan myös velkojan suostumus. Henkilön ja heidän velkatilanteensa pitää myös täyttää tietyt ehdot, jotta velkajärjestelyyn voi hakeutua. Esimerkkejä näistä ovat:

  • Velallinen on maksukyvytön.
  • Maksukyvyttömyyden syynä on velallisen itsestään riippumaton syy, kuten sairaus.
  • Henkilön tulee olla vakiintuneessa elämäntilanteessa. Tämä tarkoittaa henkilöä, joka on vakituisessa työsuhteessa, pitkäaikaistyötön tai jolle on myönnetty pysyvä eläkepäätös.
  • Velan määrän on oltava riittävän suuri ja henkilön takaisinmaksukyvyn epätodennäköinen.
  • Jossain tapauksissa velkajärjestely voidaan myöntää vaikka nämä ehdot eivät täyttäsi. Esimerkiksi henkilö, joka on yrittänyt maksaa velkansa perinteisin keinoin mutta ei syystä tai toisesta ole saanut niitä maksettua, voi jossain tapauksissa saada myönteisen velkajärjestely päätöksen.

Velkajärjestelyä ei myönnetä, jos on todennäköistä, että velkaantunut saa velkansa maksettua takaisin kohtuullisessa ajassa tai jos henkilön elämäntilanne ei ole vakiintunut. Tähän voi kuitenkin hakea muutosta, jos velallisen elämäntilanne muuttuu.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Miten velkajärjestelyä haetaan?

Järjestelyä haetaan jättämällä velkajärjestelyhakemus paikalliseen käräjäoikeuteen. Apua tähän saa oman kotikunnan talous- ja velkaneuvojan maksuttomasta palvelusta. Ennen hakemuksen jättämistä on kuitenkin tärkeää selvittää, onko velkojan kanssa mahdollista päästä toisenlaiseen sovintoratkaisuun. Talous- ja velkaneuvojat voivat myös auttaa mahdollisessa neuvotteluissa velkojan kanssa.

Velkaneuvoja auttaa hakemuksen täyttämisessä, sekä selvittämään velkaantuneen velkatilanteen kokonaisuudessaan. Tätä varten neuvoja tarvitsee tiettyjä liitteitä. Näistä yleisimmät ovat asiakirjat (kuten pankin tiliote) josta käy selväksi velallisen tulot, menot ja mahdollinen muu omaisuus. Jos velkaantumisen syy liittyy velallisen terveyteen, pitää siihen liittyvät syyt myös selventää. Mukaan tulee liittää myös velallisen itse kirjoittama selvennys velkatilanteesta ja kuinka siihen on päädytty. Selvityksessä on hyvä selostaa, kuinka velat ovat päässet syntymään ja miksi niiden takaisinmaksu on käynyt ongelmalliseksi.

Talous-ja velkaneuvoja jatkaa velallisen auttamista koko prosessin ajan. Kun hakemus on käräjäoikeuden käsiteltävänä, tulee velkaantuneen pitää huolta, ettei hänelle sinä aikana kerry lisää velkaa ja, että päivittäiset raha-asiat pysyvät mahdollisimman hyvässä järjestyksessä. Perintä ja mahdollinen ulosmittaus jatkuu yleensä, kunnes käräjäoikeus tekee päätöksensä.

Käräjäoikeus lähettää hakemuksen ja velkaantumisselvityksen kaikille asianomaisille, mukaan lukien mahdolliset takaajat ja kanssavelalliset. Heillä on oikeus halutessaan antaa käräjäoikeudella asiasta lausuma ja velallinen saa oikeudelta joko lausuntopyynnön tai kutsun istuntokäsittelyyn, jos joku muista osapuolista vastustaa hakemusta.

Jos käräjäoikeus myöntää velkajärjestelyn, velalliselle vahvistetaan maksuohjelma, jonka kesto on yleensä 3-5 vuotta.

Jos hakemus hylätään, voi päätökseen hakea muutosta. Tässä tapauksessa on velallisen hyvä olla yhteydessä talous- ja velkaneuvojaan niin pian kuin mahdollista. Päätökseen tyytymättömyydestä on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa ja valituskirjelmä on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan 30 päivän kuluessa.

Myönteinen päätös

Velkajärjestely alkaa, jos käräjäoikeuden päätös on myönteinen. Käräjäoikeus voi vahvistaa maksuohjelman saman tien päätöksen yhteydessä tai tarvittaessa pyytää talous-ja velkaneuvojaa tekemään maksuohjelman. Käräjäoikeus ilmoittaa järjestelyn alkamispäivän ja sen jälkeen syntyneet velat eivät kuuluu järjestelyyn.

Maksuohjelma

Maksuohjelman alku tuo helpotusta velallisen arkeen mutta jokapäiväisiä raha-asioista on silti edelleen hyvä pitää tarkasti silmällä. Velallisen kannattaa suunnitella budjettinsa tarkasti ja pitää kirjaa kaikista tuloista ja menoista niin, että päivittäiset raha-asiat pysyvät tasapainossa.

Maksuohjelma auttaa budjetin hallinnassa maksuvaralaskelman avulla. Se kertoo, kuinka paljon velallisen tulee maksaa velkaa takaisin kuukaudessa ja kuinka paljon maksettavaa kokonaisuudessaan on jäljellä. Maksuohjelmaan kirjataan velkojen lisäksi maksuaikataulu sekä mahdolliset määräykset lisäsuoritusvelvollisuudesta, jos velallisen tulot kasvavat ohjelman aikana.

Maksuohjelman alkaessa mahdollinen ulosmittaus päättyy ja velat maksetaan tästä eteenpäin suorana velkojille maksuohjelman mukaisesti.

Maksuohjelma päättyy ohjelmassa sovittuna päivämääränä, jos ohjelmaan ei ole tullut muutoksia tai maksuja ei ole lykätty tai jäänyt välistä. Velkajärjestelyn aiheuttama maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua maksuohjelman päättymisestä.

Lisäsuoritusvelvollisuus

Lisäsuoritusvelvollisuus, eli selkokielellä sanottuna lisämaksu, voi syntyä, jos velallisen nettotulot nousevat velkajärjestelyn aikana tai velkajärjestelyn alainen henkilö saa maksuohjelman aikana kertaluontoisen rahasumman, kuten perinnön tai veikkausvoiton. Verotettavien tulojen lisäksi, lisäsuoritusvelvollisuuteen vaikuttaa tietyt etuudet, kuten lisääntynyt asumistuen määrä.

Lisäsuoritusvelvollisuus lasketaan kalenterivuoden tulojen mukaan ja se voi syntyä, jos velallisen nettotulot nousevat yli lisäsuoritusrajan. Jos tulot siis nousevat maksuohjelman aikana, on tärkeää tarkistaa menevätkö uudet tulot lisäsuoritusrajan yli. Ylittyneestä summasta tulee maksaa puolet velkojille. Lisäsuoritusmaksut voi maksaa joko velkojan kanssa tehdyn maksusuunnitelman mukaan tai kertasummana.

Velkajärjestely ja muu omaisuus

Velkajärjestelyyn hakeutunut henkilö saa säilyttää perusturvaan kuuluvan omaisuuden, eli kohtuuhintaisen auton, omistusasunnon tai muun tulojen hankintaan liittyvän omaisuuden. Perusturvan ulkopuoleinen omaisuus määrätään velkajärjestelyn yhteydessä realisoitavaksi, eli toisin sanoen se muutetaan rahaksi. Realisoinnista saadut varat jaetaan maksusuunnitelman mukaan velkojien kesken. Perusturvan ulkopuolelle kuuluu esimerkiksi vapaa-ajanasunto kuten kesämökki, sekä velallisen osuus kuolinpesästä.

Yrityksen velkajärjestely

Yrityksen velkajärjestely

Yrityksien velkajärjestelyyn eli yrityssaneeraukseen hakeutuminen toimii samalla tapaa, kuin yksityishenkilöidenkin kohdalla ja sen päämäärä on sama: saada saneerauksen kohteena olevan yrityksen talous vakaammaksi. Saneeraushakemus jätetään käräjäoikeuteen ja sen voi tehdä joko velallinen tai velkoja.

Saneerausta haettaessa on tärkeää toimia tarpeeksi ajoissa. Toisin kuin yksityishenkilön velkajärjestelyn kohdalla, yrityksen ei tarvitse olla täysin maksukyvytön voidakseen hakea saneerausta. Jos hakemus jätetään yhteisymmärryksessä velkojien kanssa, ei yrityksen tarvitse selvittää saneerauskelpoisuuttaan. Muussa tapauksessa yritys tekee hakemusvaiheessa selvityksen saneerauskelpoisuudestaan ja keinoista, joilla he aikovat saada liiketoiminnasta jälleen kannattavaksi.

Jos enemmistö saneeraushakemuksen osapuolista kannattaa hakemusta, voi käräjäoikeus vahvistaa hakemuksen niin sanotussa yksinkertaistetussa menettelyssä ja näin ollen, hakemus ratkaistaan nopeasti.

Myönteisen päätöksen kannalta on tärkeää, että saneerauksen alainen yritys pystyy jatkamaan toimintaansa ja selviytyy saneeraussopimuksen mukaisista maksuista. On siis tärkeää, että käräjäoikeudelle tehty selvitys on realistinen. Jos saneerausprosessin aikana kuitenkin ilmenee, ettei yrityksen liiketoimintaa voida enää saada kannattavaksi, voidaan yritys asettaa konkurssiin.

Yhteenveto

Ylivoimaiselta tuntuvan velkataakan kanssa ei kannata tai tarvitse jäädä yksin. Velkajärjestely voi auttaa veloista selviytymisessä ja varmistaa, että velallisen taloudellinen tulevaisuus on vakaamalla alustalla. Jos velkajärjestely siis kuulostaa tilanteesi sopivalta ratkaisulta, ota yhteyttä paikalliseen talous-ja velkaneuvontaan ja pyydä apua hakemuksen tekoon.

Kuinka paljon tarvitset lainaa?
Vertailemme lainoja joiden korko voi olla 4 - 20% välillä. Lainaesimerkki: korko 4,00 %, tod.vuosikorko 5,43 %, 10 000 €/5 v, avausmaksu 50 €, tilinhoitopalkkio 5 €/kk, yht. 11 399 €, maksuerä 184 €/kk.

Todellinen vuosikorko 4,19% - 38,0%. Laina-aika 1 - 18 vuotta.

Kirjoittanut Adán